scrabsoftware | 0902.835.110 tư vấn miễn phí
 • Thiết kế website cho ca sĩ
  Thiết kế website cho ca ...
  Thiết kế website cho ca sĩ, nhạc sĩ ? Bạn là 1 ca sĩ chuyên nghiệp? Bạn muốn lập một website để PR thương hiệu ...
 • Thiết kế website cho nội thất, trang trí nội thất
  Thiết kế website cho nội ...
  Thiết kế website cho nội thất, trang trí nội thất? Là gói website dành cho lĩnh vực nội thất với những yêu cầu riêng biệt ...
 • Thiết kế website dạng điện máy, điện lạnh, điện tử...
  Thiết kế website dạng điện ...
  Thiết kế website dạng điện máy, điện lạnh, điện tử...Là một gói website tổng hợp và bao gồm các nghiệp vụ riêng biệt cho lĩnh ...
 • Thiết kế website giáo dục
  Thiết kế website giáo dục
  Kiến thức luôn là nền tảng cho mọi quyết định sáng suốt của con người. Ở SCRAB với tinh thần ham học hỏi và sự nố ...
 • Website thương mại điện tử
  Website thương mại điện tử
  Trong kỷ nguyên của côngnghệ thông tin hiện nay, việc mua bán sản phẩm không còn đơn thuần là rachợ hay đến siêu thị. Xu ...
 • Thiết kế website du lịch
  Thiết kế website du lịch
  Với kinh nghiệm qua nhiều website du lịch SCRAB thấu hiểu tầm quan trọng của website du lịch trong lĩnh vực này. Vàcam kết cung ...
 • Website khách sạn, nhà hàng
  Website khách sạn, nhà hàng
  Làm thế nào để khi khách hàng truy cập vào website của bạn, họ bị thuyết phục và đưa ra quyết định đặt phòng ngay? ...
 • Website Quảng cáo, rao vặt
  Website Quảng cáo, rao vặt
  Cung cấp một  giải pháp hoàn chỉnh đểngười có nhu cầu và người cung cấp nhu cầu có thể gặp nhau. doanh nghiệpvà người tiêu ...
 • Website Sàn GD Bất động sản
  Website Sàn GD Bất động ...
  Những giá trị mà giải pháp SCRAB mang lại cho Bạn: Giao diện đẹp, sáng tạo với bố cục hợp lý giúp người truy cập ...
 • Website Tòa soạn báo trực tuyến
  Website Tòa soạn báo trực ...
  Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã tạo ra sự bùng nổthông tin trên toàn thế giới! Thông tin ngày nay không ...

Ngày 20/11/2013

Ký tự HTML đặc biệt dùng trong thiết kế website

Lượt xem: 4957

Ký tự HTML đặc biệt dùng trong thiết kế website

Ký tự Mã HTML Mã ký tự Ký tự Mã HTML Mã ký tự
	 ‘      

 ’      

 “      
   ”    
! ! •    
" " " –  
# # —    
$ $ ˜ ˜    
% % ™    
& & & š š  
' ' ›    
( ( œ œ    
) ) Ÿ Ÿ    
* *        
+ + ¡ ¡ ¡  
, , ¢ ¢ ¢  
- - £ £ £  
. . ¤ ¤ ¤  
/ / ¥ ¥ ¥  
0 0 ¦ ¦ ¦  
&brkbar;  
1 1 § § §  
2 2 ¨ ¨ ¨  
¨  
3 3 © © ©  
4 4 ª ª ª  
5 5 « « «  
6 6 ¬ ¬ ¬  
7 7 ­ ­ ­  
8 8 ® ® ®  
9 9 ¯ ¯ ¯  
&hibar;  
: : ° ° °  
; &#59; ± ± ±  
< &#60; &lt; ² &#178; &sup2;
= &#61; ³ &#179; &sup3;  
> &#62; &gt; ´ &#180; &acute;
? &#63; µ &#181; &micro;  
@ &#64; &#182; &para;  
A &#65; · &#183; &middot;  
B &#66; ¸ &#184; &cedil;  
C &#67; ¹ &#185; &sup1;  
D &#68; º &#186; &ordm;  
E &#69; » &#187; &raquo;  
F &#70; ¼ &#188; &frac14;  
G &#71; ½ &#189; &frac12;  
H &#72; ¾ &#190; &frac34;  
I &#73; ¿ &#191; &iquest;  
J &#74; À &#192; &Agrave;  
K &#75; Á &#193; &Aacute;  
L &#76; Â &#194; &Acirc;  
M &#77; Ã &#195; &Atilde;  
N &#78; Ä &#196; &Auml;  
O &#79; Å &#197; &Aring;  
P &#80; Æ &#198; &Aelig;  
Q &#81; Ç &#199; &Ccedil;  
R &#82; È &#200; &Egrave;  
S &#83; É &#201; &Eacute;  
T &#84; Ê &#202; &Ecicr;  
U &#85; Ë &#203; &Euml;  
V &#86; Ì &#204; &Igrave;  
W &#87; Í &#205; &Iacute;  
X &#88; Î &#206; &Icirc;  
Y &#89; Ï &#207; &Iuml;  
Z &#90; Ð &#208; &Eth;  
&Dstrok;  
[ &#91; Ñ &#209; &Ntilde;  
\ &#92; Ò &#210; &Ograve;  
] &#93; Ó &#211; &Oacute;  
^ &#94; Ô &#212; &Ocirc;  
_ &#95; Õ &#213; &Otilde;  
` &#96; Ö &#214; &Ouml;  
a &#97; × &#215; &times;  
b &#98; Ø &#216; &Oslash;  
c &#99; Ù &#217; &Ugrave;  
d &#100; Ú &#218; &Uacute;  
e &#101; Û &#219; &Ucirc;  
f &#102; Ü &#220; &Uuml;  
g &#103; Ý &#221; &Yacute;  
h &#104; Þ &#222; &thORN;  
i &#105; ß &#223; &szlig;  
j &#106; à &#224; &agrave;  
k &#107; á &#225; &aacute;  
l &#108; â &#226; &acirc;  
m &#109; ã &#227; &atilde;  
n &#110; ä &#228; &auml;  
o &#111; å &#229; &aring;  
p &#112; æ &#230; &aelig;  
q &#113; ç &#231; &ccedil;  
r &#114; è &#232; &egrave;  
s &#115; é &#233; &eacute;  
t &#116; ê &#234; &ecirc;  
u &#117; ë &#235; &euml;  
v &#118; ì &#236; &igrave;  
w &#119; í &#237; &iacute;  
x &#120; î &#238; &icirc;  
y &#121; ï &#239; &iuml;  
z &#122; ð &#240; &eth;  
{ &#123; ñ &#241; &ntilde  
| &#124; ò &#242; &ograve;  
} &#125; ó &#243; &oacute;  
~ &#126; ô &#244; &ocirc;  
 &#127; õ &#245; &otilde;  
&#130; ö &#246; &ouml;  
ƒ &#131; ÷ &#247; &divide;  
&#132; ø &#248; &oslash;  
&#133; ù &#249; &ugrave;  
&#134; ú &#250; &uacute;  
&#135; û &#251; &ucirc;  
ˆ &#136; ü &#252; &uuml;  
&#137; ý &#253; &yacute;  
Š &#138; þ &#254; &thorn;  
&#139; ÿ &#255; &yuml;  
Œ &#140;  

 

Xem thêm các bài viết, hướng dẫn, thủ thuật thiết kế web ở Blog Thiết kế website của SCRAB

■ Bình luận:

Tin liên quan

Hỗ trợ trực tuyến


ken.0110 Kỹ thuật

Mr Thiện: 0989 916 495

 


ken.0110 Tư vấn thiết kế

Mr.Ken:  0902 835 110